10-10-2022 Fun English TV Show - My favourtie place in Hong Kong